محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

  •      نقش روش های نوین مدیریت منابع آب در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
  •       نقش کشاورزی و صنایع مربوطه در توسعه منابع آب ساحلی
  •      نقش محیط زیست در توسعه منابع آب مناطق ساحلی 
  •      نقش آب در توسعه نوار ساحلی جنوب و حوزه مکران 
  •      نقش فناوری های نوین در مدیریت و استحصال منابع آب مناطق ساحلی 
  •      نقش ذخایر نفت و گاز جنوب کشور در توسعه منابع آب مناطق ساحلی